Strona główna Nabór REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU DOC LAB POLAND 2018

1. Regulamin określa warunki i zasady programu DOC LAB POLAND 2018 (dalej: „DOC LAB”).

2. Organizatorem DOC LAB jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego (KRS nr 0000508130), zwana dalej: „Organizatorem”.

3. DOC LAB przeznaczony jest dla filmowców-dokumentalistów chcących skonsultować i przedstawić międzynarodowemu gronu ekspertów filmowych swoje projekty filmów dokumentalnych w fazie rozwoju i wczesnych zdjęć (komponent DOC LAB START) lub w fazie zaawansowanego montażu (komponent DOC LAB GO), zwane dalej Projektami. Na program można zgłaszać Projekty filmów pełnometrażowych lub średniometrażowych, jednak nie krótszych niż 50 minut (tzw. godzina telewizyjna). Organizator może wyrazić zgodę na zgłoszenie Projektu krótszego, po uzgodnieniu indywidualnym.

4. Sesje konsultacyjne DOC LAB i prezentacje DOCS TO START i DOCS TO GO! odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Część konsultacji oraz prezentacje prowadzone są w języku angielskim. Wstępnie terminy w 2018 roku zostały ustalone na:

I sesja – połowa kwietnia (konkretne dni do potwierdzenia), w Warszawie

II sesja – podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego: 28 maja – 1 czerwca w Krakowie

III sesja – podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego: 15-19 października (do potwierdzenia) w Warszawie.

5. Organizator dołoży wszelkich starań by DOC LAB został zorganizowany na jak najwyższym poziomie. Organizator nie nabywa z tytułu uczestnictwa Projektu w DOC LAB żadnych praw do Projektów, z wyjątkiem praw do publikacji materiałów określonych w punkcie 14 podpunkcie d) oraz praw do umieszczenia informacji w napisach do filmu, określonych w punkcie 20.

6. Kandydaci zgłaszają się na DOC LAB mailem za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na podstronie FORMULARZ wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w formularzu:

a) zdjęcie reżysera i producenta, oraz 3 fotosy projektu,

b) link i hasło do materiałów audiowizualnych z angielskimi napisami. Dla komponentu DOC LAB START – tairler oraz maksymalnie 15 minut materiałów z dokumentacji/pierwszych zdjęć. Dla komponentu DOC LAB GO – trailer oraz układka montażowa lub podmontowane sceny (minimalnie 20 minut). Materiały audiowizualne muszą pozostać aktywne pod tym linkiem do końca czerwca 2018,

c) skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu poświadczającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7. Własnoręcznie podpisany oryginał oświadczenia wskazanego w podpunkcie c) powyżej należy wysłać pocztą na adres: Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, ul. Inspektowa 9, 02-711 Warszawa. Nie należy wysyłać pocztą żadnych innych materiałów zgłoszeniowych. Powyższy adres jest adresem jedynie do korespondencji.

8. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

9. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przysłać mailem na adres info@doclab.pl w temacie wpisując odpowiednio: START lub GO _ TYTUŁ PROJEKTU . Termin zgłaszania aplikacji upływa 15 stycznia 2018 roku, o godz. 23:59.

10. Decyzję o zakwalifikowaniu projektu na DOC LAB podejmuje Organizator DOC LAB na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej podjętej w oparciu o analizę formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się.

11. Organizator i komisja kwalifikacyjna nie udzielają informacji na temat oceny Projektów.

12. Uczestnictwo nie jest limitowane wiekiem, wykształcenie filmowe nie jest wymagane. Uczestnikiem DOC LAB może być osoba:

a) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) mająca w swoim dorobku artystycznym zrealizowane filmy lub etiudy dokumentalne – dotyczy Reżysera i Producenta.

13. Każdy Projekt musi być reprezentowany przez:

a)   Reżysera,

b) Producenta (Organizatorzy dopuszczają możliwość, że Reżyser jest jednocześnie producentem).

W 1 i 3 sesji komponentu DOC LAB GO może również brać udział Montażysta Projektu – jedynie w zajęciach polegających na omawianiu Projektu, w którym bierze udział. Udział i jego zasady innych osób mogą być rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

14. Zgłoszenie do uczestniczenia w DOC LAB jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika oświadczeń, że:

a) Uczestnik akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń,

b) przynajmniej jeden z Uczestników reprezentujących zgłoszony Projekt jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do przesłanego Projektu, a w wypadku, gdy posiadaczami ww. praw do Projektu jest więcej niż jedna osoba – pozyskał od nich prawa do Projektu w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w DOC LAB i do udzielenia zgody w podpunkcie d) poniżej oraz do zobowiązania w punkcie 20 poniżej. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Projektu zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy reprezentujący Projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu,

c) zgłoszony Projekt nie jest adaptacją innego utworu. Dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przynajmniej jeden z Uczestników reprezentujących zgłoszony Projekt posiada prawa do adaptacji tego utworu,

d) Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora w celach niekomercyjnych opisu Projektu lub jego fragmentów oraz trailera filmu i fotosów, a także użycie opisu Projektu lub jego fragmentów oraz trailera filmu i fotosów do celów dydaktycznych i promocyjnych,

e) Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku do celów promocyjnych DOC LAB.

15. Jeden Uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa Projekty.

16. W przypadku zaakceptowania Projektu na DOC LAB każdy z Uczestników zobowiązuje się pokryć koszt uczestnictwa: 600 zł + VAT za osobę pod rygorem wykluczenia z programu. Opcjonalny udział Montażysty określony w punkcie 13 nie wymaga dodatkowej opłaty. Opłaty za ewentualny udział innych osób będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

17. Opłaty za udział w DOC LAB muszą być wniesione przelewem bankowym na rachunek Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego, nr rachunku: Mbank 29 1140 2004 0000 3902 7533 9817, z dopiskiem: „wpłata na cele statutowe fundacji – DOC LAB POLAND”, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników selekcji. Potwierdzenie wpłaty, jego skan lub zdjęcie należy niezwłocznie przesłać mailem na: info@doclab.pl.

18. Uczestnicy pokrywają sami koszty wszelkich niezbędnych podróży oraz pobytu i wyżywienia w Warszawie i Krakowie. Organizator zapewnia kawę, wodę i drobne przekąski podczas spotkań.

19. W przypadku zaakceptowania Projektu na DOC LAB każdy z uczestników zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach DOC LAB pod rygorem wykluczenia z programu.

20. Udział w DOC LAB jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestników zobowiązania, że w wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do DOC LAB Projektu, w napisach końcowych takiego filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Projekt rozwijany w ramach DOC LAB POLAND organizowanego przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego” wraz z logotypami DOC LAB POLAND i Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego.

21. W wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do DOC LAB Projektu, Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi finalnej wersji filmu (DVD, Bluray, plik mov lub inny format ustalony z Organizatorem), przed pierwszym publicznym pokazem filmu oraz zawiadomienia Organizatora o pierwszym publicznym pokazie z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczestnik zapewni Organizatorowi trzy podwójne zaproszenia na premierowy pokaz filmu.

22. W wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do DOC LAB Projektu, Uczestnik zobowiązuje się do bezpłatnego udostepnienia Organizatorowi filmu na dwa publiczne pokazy, w terminie  uzgodnionym między Organizatorem a Uczestnikiem.

23. Organizator może przyznać Projektowi Nagrodę finansową lub rzeczową (w postaci darmowych konsultacji bądź zaproszenia Projektu na pitching lub market koprodukcyjny) podczas prezentacji DOCS TO START lub DOCS TO GO!. Warunkiem wypłaty Nagrody finansowej jest dostarczenie Organizatorowi podpisanego formularza danych niezbędnych do identyfikacji Laureata/Laureatów, dokonania przelewu oraz rozliczenia podatku od nagród: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, urząd skarbowy, NIP, numer konta bankowego. Ostateczny termin wydania Nagród finansowych upływa z końcem września 2018 r. Nagrody niewydane w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora przepadają.

24. Organizator jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian w Regulaminie, co nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników.

25. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora przewidzianych w Regulaminie jest ograniczona względem Uczestnika do wartości wpłaty dokonanej przez Uczestnika. W przypadku niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania programu DOC LAB, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie do stopnia zrealizowania programu.

26. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

27. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady DOC LAB POLAND. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, udzielającego w tym zakresie informacji e-mailowych: info@doclab.pl.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 roku

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – WZÓR

………………………………………

tytuł projektu

………………………………………

imię i nazwisko

………………………………………

data urodzenia

Wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu programu DOC LAB POLAND 2018 i zobowiązuję się do nich stosować jako uczestnik programu. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z programem DOC LAB POLAND i zgodnie z jego Regulaminem.

………………………………………

miejsce, data i czytelny podpis uczestnika