Strona główna Nabór REGULAMIN CEDOC

REGULAMIN CEDOC

1. Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania programu CEDOC MARKET 2024 (dalej: „CEDOC”).

2. Organizatorem CEDOC jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego (nr KRS 0000508130), zwana dalej „Organizatorem”.

3. CEDOC dedykowany jest twórcom filmów dokumentalnych oraz producentom polskim i zagranicznym, którzy chcą skonsultować i zaprezentować międzynarodowej grupie ekspertów filmowych swoje projekty filmów dokumentalnych w fazie rozwoju lub na wczesnym etapie produkcji. Zgłaszać można projekty filmów pełno- lub średniometrażowych, jednak nie krótszych niż 50 minut (tzw. godzina telewizyjna), a także seriale dokumentalne (dalej: „Projekt”). Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie krótszego projektu, w zależności od indywidualnych ustaleń.

4. CEDOC odbywa się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Dwudniowe wydarzenie CEDOC Market odbędzie się w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego i KFF Industry w maju/czerwcu 2024 roku.
5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby CEDOC został zorganizowany na jak najwyższym poziomie. Organizator nie nabywa żadnych praw do Projektu z tytułu udziału Projektu w CEDOC, z wyjątkiem praw do publikacji materiałów określonych w pkt 14 pkt d) i e)

6. Wnioskodawcy zgłaszają się do CEDOC za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie doclab.pl wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w formularzu:
a) logline (max. 250 znaków ze spacjami)
b) synopsis (max. 1700 znaków ze spacjami)
c) biografia i filmografia reżysera, (max. 500 znaków ze spacjami)
d) biografia i filmografia producenta (max. 500 znaków ze spacjami)
e) profil firmy (max. 500 znaków ze spacjami)
f) status projektu / informacje o stanie projektu (pozyskani dotychczas partnerzy, plan finansowania, potrzebne środki itp.)
g) dodatkowe materiały audiowizualne: fotosy (2-3; min. rozdzielczość 1800px x 1200px; jpeg)
h) trailer / teaser (do 2 min)
6.1 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie do 31 marca 2024 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 23:59 w dn. 31.03.2024

7. Decyzję o zakwalifikowaniu Projektu na CEDOC podejmuje Organizator na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej, po analizie formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich. Organizator i komisja kwalifikacyjna nie udzielają informacji na temat oceny Projektów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku oraz do osobistego, telefonicznego lub mailowego kontaktu z wnioskodawcą w celu rozwiania wszelkich wątpliwości oraz w celu wyjaśnienia szczegółów wniosku.
9. Uczestnikiem CEDOC może być osoba:
a) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) która ma na swoim koncie realizację filmów lub krótkich filmów dokumentalnych – punkt ten dotyczy producentów i reżyserów.
c) do uczestnictwa nie jest wymagany poziom wykształcenia filmowego.
10. Projekt musi być reprezentowany przez jego producenta. Obecność reżysera jest opcjonalna.
11. Zgłoszenie udziału w CEDOC jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi oświadczeń zgłaszającego, że:
a) zgłaszający akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i nieodwołalnie,
b) co najmniej jednemu z wnioskodawców reprezentujących zgłaszany Projekt przysługują majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego Projektu, a jeżeli prawa te przysługują więcej niż jednej osobie, to zgłaszający uzyskał prawa do Projektu w zakresie umożliwiającym udział w CEDOC oraz do wyrażenia zgody w pkt d) poniżej i do zobowiązania w pkt 20 poniżej. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub żądania kogokolwiek wobec Organizatora w związku z wykorzystaniem Projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłaszający reprezentujący Projekt wspólnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie,
c) zgłoszony Projekt nie jest adaptacją innego utworu. Dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy co najmniej jeden z wnioskodawców reprezentujących zgłoszony Projekt posiada prawo do adaptacji tego utworu.
d) Zgłaszający wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieograniczonych w czasie i przestrzeni oraz nieodpłatnych praw do publikacji opisu Projektu lub jego fragmentów, zwiastuna filmowego i kadrów w celach niekomercyjnych, a także do wykorzystania opisu Projektu lub jego fragmentów, zwiastuna filmowego i kadrów w celach edukacyjnych i promocyjnych programu CEDOC oraz innych działań branżowych Organizatora.
e) Zgłaszający wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych CEDOC i Organizatora.
f) Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie „GDPR”), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część, w celu przeprowadzenia rekrutacji w CEDOC i wykorzystania danych w katalogu branżowym, prowadzenia programu oraz informowania o działaniach związanych z obecną i przyszłymi edycjami CEDOC oraz innymi programami Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego.

12. Jeden wnioskodawca może zgłosić nie więcej niż dwa Projekty.

13. Udział w CEDOC Market jest płatny – 500 PLN + VAT dla uczestników z Polski, 120 EUR dla uczestników z zagranicy, koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy. Wczesne zgłoszenie – do 15 marca – gwarantuje zniżkę 50%.

14. Uczestnicy pokrywają własne wydatki (podróż, zakwaterowanie, utrzymanie). Organizator zapewnia kawę, wodę, przekąski i obiady podczas wydarzenia. W wyjątkowych przypadkach Organizator może pokryć koszty podróży/zakwaterowania uczestnika.

15. W przypadku przyjęcia Projektu na CEDOC, każdy uczestnik zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych spotkaniach, karą za niedopełnienie tego obowiązku jest wykluczenie z programu.

16. W przypadku przyjęcia Projektu na CEDOC, uczestnicy (producenci, opcjonalnie – reżyserzy) otrzymają akredytację branżową umożliwiającą udział we wszystkich wydarzeniach branżowych festiwalu oraz upoważniającą do wstępu na pokazy w oficjalnym programie KFF.

17. W przypadku wyprodukowania projektu biorącego udział w CEDOC, producenci zobowiązani są do zaznaczenia faktu uczestnictwa w CEDOC w napisach końcowych filmu, poprzez umieszczenie nazwy i logo CEDOC.

18. Organizator może przyznać nagrodę dla projektu (w postaci bezpłatnych konsultacji, zaproszenia na pitching lub targi koprodukcyjne w innym kraju, pakiet usług oferowanych przez partnerów Organizatora lub inne).

19. Organizator jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian w niniejszym Regulaminie, co nie narusza praw nabytych przez uczestników.

20. Do wszystkich warunków niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz jurysdykcja sądów polskich. W przypadku braku możliwości rozwiązania ewentualnych sporów w drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

21. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady działania CEDOC. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, który będzie udzielał informacji w tym zakresie na życzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej: market@doclab.pl
Warszawa, 27 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu CEDOC MARKET 2024 r.
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu Wyrażam nieodwołalną zgodę na postanowienia Regulaminu Programu CEDOC i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO), niniejszym oświadczam, że zostałem(am) właściwie poinformowany(a) i przyjmuję do wiadomości, że:

I. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego.

II. Administrator będzie przetwarzał moje dane wyłącznie w celu rekrutacji na CEDOC MARKET 2024, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach z bieżącą oraz przyszłymi edycjami CEDOC lub innych programów Fundacji, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Moje dane nie będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. Moje imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail zostaną opublikowane w katalogu branżowym.

III. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać moje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub moje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Administrator będzie przechowywał dane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami CEDOC lub innych programów Fundacji, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

V. Moje dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie współpracownikom i pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu wykonana umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie umowy.

VIII. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i moje dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Świadom powyższych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na CEDOC MARKET, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami CEDOC MARKET i innymi programami Fundacji
.
………………………………………………..miejscowość, data
………………………………………………………….. tytuł projektu
…………..……………………………………………… imię i nazwisko
………………………………………………………….. czytelny podpis